Over ons

Informatie over het Meldpunt Vreemdelingendetentie

English version

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie is een initiatief van Stichting LOS. Wij zijn van mening dat vreemdelingendetentie niet thuis hoort in onze samenleving. Met de uitvoering van dit project kan LOS de buitenwereld informeren over de misstanden binnen vreemdelingendetentie met als ultieme doel het opheffen van vreemdelingendetentie als onderdeel van het Nederlandse terugkeerbeleid.

Als centraal meldpunt voor klachten over vreemdelingenbewaring verzamelen we klachten over de detentieomstandigheden van vreemdelingen zelf, maar ook van bewaarders, geestelijk verzorgers, medische dienst, familieleden van vreemdelingen, politici en anderen. Door al deze klachten te verzamelen en te koppelen wil Stichting LOS meer zicht krijgen op de detentieomstandigheden. Zij wil hiervoor aandacht vragen bij politiek en media. Daarnaast worden waar mogelijk meldingen onderzocht en de juridische mogelijkheden bekeken, en wordt indien nodig hulp geboden bij de opvolging van een klacht.

Stichting LOS

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) zet zich in voor de (collectieve) belangen van migranten zonder verblijfsvergunning in ons land. Daarbij baseert Stichting LOS zich op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens*. Op grond van dit artikel heeft een ieder recht op eten, kleding en onderdak.

In het kader van deze doelstelling treedt Stichting LOS op als pleitbezorger voor de naleving van de basisrechten van deze ongedocumenteerden richting overheid, politiek en de Nederlandse samenleving als geheel en ondersteunt Stichting LOS beroepsbeoefenaren en organisaties die opvang, ondersteuning en begeleiding bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning.

Om dit te realiseren richt Stichting LOS zich op het verzamelen, vergroten en verspreiden van kennis over de rechten van ongedocumenteerden en hun feitelijke positie in onze samenleving. Daarmee treedt LOS actief op richting overheid en media in het kader van beleidsbeïnvloeding en beeldvorming rond ongedocumenteerden. Bovendien adviseert Stichting LOS beroepsbeoefenaren en organisaties die zich bezighouden met de feitelijke hulpverlening aan deze migranten. Ook spant Stichting LOS zich actief in voor het bevorderen van de samenwerking tussen deze partijen en het creëren van een sterk netwerk dat bijdraagt aan de verbetering van de positie van ongedocumenteerden in Nederland.

*Dit artikel luidt: Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.