Jurisprudentie bejegening

Jurisprudentie bejegening

Voor bejegeningsklachten binnen vreemdelingendetentie staat de beklagprocedure niet zomaar open. Je kunt bij de Commissie van Toezicht immers alleen klagen over ‘beslissingen genomen door of namens de directeur’. Klachten over bejegening door bewakers vallen daar niet zonder meer onder en worden daarom vaak niet in behandeling genomen. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, die klachten in hoger beroep behandeld erkent dit en heeft een rapport opgesteld waarin de normen voor goede bejegening zijn vastgelegd. Dit rapport heeft de titel ‘Goed Bejegenen’.

De beginselen van goede bejegening zijn:

 • het grondbeginsel: bejegening moet goed zijn;
 • het beginsel van fatsoenlijke omgang: kwaliteit van de dagelijkse bejegening;
 • het beginsel van perspectief, resocialisatie en nazorg;
 • het beginsel van legitieme of wettelijke tenuitvoerlegging;
 • het beginsel van een zinvol programma;
 • het beginsel van veiligheid;
 • het beginsel van individualisering;
 • het beginsel van minimale beperkingen;
 • het beginsel van rechtsburgerschap.

Het hele rapport ‘Goed Bejegenen’ van de RSJ kunt u hier lezen.

Internationale richtlijnen voor goede bejegening

Hier vind u de Code of Ethics for Prison Staff van de Raad van Europa. Dit is een aanbeveling van uitgangspunten die Europese landen voorop zouden moeten stellen in het vaststellen van hun wetgeving en de beleidsregels voor gevangenispersoneel.

Bejegeningsrichtlijnen voor de Commissie van Toezicht

 1. De ingeslotene heeft onbelemmerd contact met de maandcommissaris, overdag en ‘s avonds.
 2. De ingeslotenen zijn op de hoogte van de spreekuren van de maandcommissaris.
 3. De maandcommissaris beschikt over voldoende tijd en gelegenheid om de ingeslotenen te spreken die daar om verzocht hebben.
 4. De maandcommissaris bezoekt daarnaast de afdelingen en is aanspreekbaar voor ingeslotenen die (nog) niet om een gesprek hebben verzocht.
 5. De maandcommissaris heeft daarnaast contact met de medewerkers.
 6. De commissie van toezicht neemt voldoende afstand ten aanzien van de directie en laat dat tegenover de ingeslotene uit opstelling en gedrag blijken.
 7. De taak en functie van de c.v.t. en de maandcommissaris zijn bij de ingeslotenen voldoende duidelijk.
 8. De inrichting neemt de klacht serieus en ziet deze als aanleiding om het eigen handelen onder een vergrootglas te leggen.
 9. De cliëntvertrouwenspersoon in de justitiële jeugdinrichting is herkenbaar als onafhankelijk van de inrichting.
 10. De ingeslotene heeft rechtstreeks (dus niet via inrichtingspersoneel) toegang tot een beklagformulier.
 11. De ingeslotene dient een beklagformulier in bij de beklagcommissie, zonder tussenkomst van inrichtingspersoneel.
 12. De procedure bij het instellen van beklag is voor ingeslotenen, c.v.t. en afdelingshoofden toegankelijk en duidelijk.
 13. Hetzelfde geldt voor de bemiddelingsprocedure.
 14. De inrichting en de commissie van toezicht streven ernaar om klachten, waar mogelijk, in informele sfeer af te doen.
 15. De ingeslotene ervaart geen druk om geen klacht in te dienen of deze in te trekken.

Bron: website RSJ

Jurisprudentie

23 januari 2012, KC 2012/064
Uitschelden van een gedetineerde door een personeelslid betreft feitelijk handelen van dit personeelslid en is in die zin geen beslissing van de directeur. Klacht niet-ontvankelijk.

RSJ 19 november 2013, nr. 13/2867/GA
Geen beklag mogelijk over bejegening door transportbegeleiders van DV&O tijdens een transport.

RSJ 17 november 2011, nr. 11/1829/TA
Bejegening bezoek door portiers p.i. niet beklagwaardig. Wel wenselijk dat ad hoc aan oudere bezoekers ad hoc een faciliteit zoals een stoel bij detectiepoort wordt geboden.

RSJ 5 januari 2015, 14/3812/TA
Voldoende aannemelijk dat inrichting lunchpakket voor klager heeft verstrekt aan DV&O. Niet geven van lunchpakket door medewerkers DV&O betreft bejegeningskwestie, geen sprake van voor beklag vatbare beslissing van hoofd inrichting. Beroep hoofd inrichting gegrond, beklag ongegrond v.w.b. verstrekken lunchpakket door hoofd inrichting. Klager niet-ontvankelijk v.w.b. handelen door DV&O.

RSJ 03/2991/STA
De inrichting acht het iedere keer bieden van de mogelijkheid tot het indienen van een rechtsmiddel tegen het onder dwang toedienen van medicatie niet in het belang van verzoeker; de inrichting maakt het indienen van een rechtsmiddel illusoir door verzoeker in strijd met de wet niet te horen en hem geen schriftelijke mededeling van de beslissing uit te reiken en schaadt daarmee verzoekers rechtspositie