Belangrijke thema’s

Belangrijke thema’s

Fouilleren

Vooraf aan het vertrek naar het vliegveld moet een ongedocumenteerde, in aanwezigheid van medewerkers van Diens Vervoer en Ondersteuning (DV&O), door medewerkers van DJI worden gefouilleerd. De wagencommandant van DV&O controleert of de ongedocumenteerde is gefouilleerd. Mocht dit niet het geval zijn, dan doen de medewerkers van DV&O dit alsnog. 

 

Geweld

De Koninklijke Marechaussee mag geweld gebruiken om een ongedocumenteerde onder controle te krijgen. Het onder controle brengen kan nodig zijn voor de veiligheid van omstanders, medewerkers van de Koninklijke Marechaussee of de ongedocumenteerde zelf. De Koninklijke Marechaussee beschikt over enkele dwangmaatregelen die zij hierbij mogen gebruiken. 

 

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Medewerkers van Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) mogen dwangmiddelen toepassen tijdens het vervoer, mochten zij dit noodzakelijk achten. Zij mogen gebruik maken van: handboeien, broekstok , of andere middelen ‘als bedoeld in de bijlage van Regeling mechanische middelen in penitentiaire inrichtingen’, zoals de bodycuff

Ook de Koninklijke Marechaussee mag gebruik maken van dwangmiddelen bij het vervoeren van de ongedocumenteerde over het vliegveld naar het vliegtuig. Ook zij mogen gebruik maken van handboeien en bodycuffs. 

 

Verzet

Een gedwongen uitzetting is heel lastig en zwaar voor een persoon. Het gebeurt vaak dat iemand verzet pleegt als laatste wanhopige daad. Als een ongedocumenteerde te veel verzet pleegt kan worden afgeweken van de pre-boarding en gaat men pas na de passagiers aan boord. 

Wanneer iemand pas in het vliegtuig verzet pleegt, kan diegene  worden teruggebracht naar het KMar busje. In dit busje brengen escorts dan dwangmiddelen aan zoals een bodycuff. Daarna wordt de ongedocumenteerde opnieuw naar het vliegtuig gebracht of soms zelfs getild. 

Uiteindelijk beslist de piloot of de persoon in het vliegtuig mag blijven of niet. Wanneer de piloot de situatie bijvoorbeeld te onrustig of onveilig vindt door de aanwezigheid van de KMar en ongedocumenteerde, kan beslist worden dat de reis niet meer kan worden verdergezet en de persoon moet worden verwijdert van de vlucht.

 

Passagiers en omstanders

Gedurende de vlucht zullen ook andere passagiers aanwezig zijn. Een ongedocumenteerde wordt aan boord gebracht vóórdat andere passagiers aan boord gaan. Dit pre-boarden zorgt ervoor dat de medepassagiers niet doorhebben dat iemand wordt uitgezet. 

Wanneer een ongedocumenteerde protesteert tijdens de uitzetting, mogen de medepassagiers hieraan meewerken. De persoon die uitgezet wordt, mag laten weten dat hij tegen zijn wil in het vliegtuig zit. Vervolgens kunnen de medepassagiers meegaan in protest. 

 

Bagage

Het is de verantwoordelijkheid van de medewerkers van DJI om op de dag van uitzetting te zorgen dat de bagage correct verpakt en gelabeld is. In principe mag alles meegenomen worden tijdens de uitzetting, zolang wordt het van tevoren bekende gewicht niet wordt overschreden. Een uitzetting kan worden geannuleerd als de bagage onvolledig is of meer dan gepland. 

Het is van belang dat gedurende de uitzetting voorzichtig om wordt gegaan met de bagage. Bij nalatig omgaan met de bagage kan een klacht worden ingediend. 

 

Medicatie

De medische dienst van het detentiecentrum is verantwoordelijk voor het meegeven van het medisch dossier, het medische paspoort, de fit to fly verklaring, de beschikbaarheid van medische begeleiding tijdens de uitzetting, de beschikbaarheid van juiste en voldoende medicatie voor minimaal de voorziene duur van de uitzetting en medicatie voor de eerste periode van verblijf op de terugkeerlocatie. Gedurende de gehele uitzetting moet gecontroleerd worden of de medische documentatie en de medicatie daadwerkelijk zijn meegegeven.

Wanneer bekend is bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat een ongedocumenteerde niet in goede gezondheid verkeert, dan kan een advies gevraagd worden aan Bureau Medische Advisering. De aard en ernst van de aandoening bepalen of de ongedocumenteerde kan reizen en welke voorwaarden daar eventueel aan verbonden zijn. Een van deze voorwaarden kan zijn dat de ongedocumenteerde medicatie bij zich heeft tijdens de reis. 

Niet elke ongedocumenteerde wordt vooraf aan de reis medisch gecheckt. Enkel wanneer er aanwijzingen zijn dat dat medische omstandigheden de uitzetting mogelijk in de weg staan (dit kan ook op indicatie van de vreemdeling zelf), wordt een advies opgevraagd.