Overige wet- en regelgeving

Overige wet- en regelgeving die van toepassing is op vreemdelingenbewaring

Naast de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) en het Reglement regime grenslogies, waarin de regimaire aspecten van vreemdelingenbewaring zijn vastgelegd, en de nieuwe Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring, zijn er nog meer wetten en regelingen van toepassing op vreemdelingenbewaring. Hieronder vindt je een overzicht.

Ministeriële regelingen

De Regeling vervoer justitiabelen. Deze regeling bepaalt de regels omtrent het vervoer van gedetineerden, waaronder personen in vreemdelingenbewaring. De regeling bevat bepalingen omtrent voeding en verzorging tijdens het vervoer, en bepalingen omtrent het vervoeren van bagage.

De Regeling geprivilegieerde post gedetineerden. Deze regeling bevat bepalingen omtrent privacy bij het verzenden en ontvangen van post. Reguliere post naar gedetineerden wordt geopend ter controle. Post van advocaten en bepaalde andere contacten mag niet zomaar worden geopend.

De Regeling toepassing mechanische middelen in penitentiaire inrichtingen. Onder bepaalde voorwaarden kan de directeur van een detentiecentrum overgaan tot het gebruik van mechanische middelen, zoals hand, pols- of enkelbanden. Deze regeling bevat waarborgen omtrent het gebruik hiervan.

De Regeling model huisregels voor penitentiaire inrichtingen en de huisregels. De huisregels van de detentiecentra zijn niet openbaar en lastig in te zien voor mensen buiten de detentiecentra. De model- huisregels die als leidraad moet dienen voor de huisregels van penitentiaire inrichtingen en huizen van bewaring zijn wel openbaar. In deze regeling vindt je onder andere informatie over het recht op bezoek, luchten, telefoneren en medische verzorging.

De Regeling straf- en afzonderingscel penitentiaire inrichtingen. In vreemdelingenbewaring worden mensen helaas nog regelmatig opgesloten in isolatiecellen. In deze regeling staan bepalingen over de zorgplicht van de directeur, de rechten van personen in isolatie, en regels over de inrichting van een afzonderingscel.

De Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting bepaalt regels over verlof. In vreemdelingenbewaring is alleen verlof in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Dit wordt geregeld in deze regeling. Helaas wordt verlof zelden tot nooit toegestaan.

De Regeling toelating en weigering bezoek en beperking telefooncontacten penitentiaire inrichtingen bepaalt de regels voor het toelaten van bezoek tot vreemdelingenbewaring.

Circulaires

In de Circulaire gedetineerden in hongerstaking staan richtlijnen over hoe men vanuit de inrichting dient om te gaan met personen in hongerstaking. Er staat informatie in over het recht op een vertrouwensarts en je vindt hierin voorwaarden die worden gesteld voor men op dwangvoeding mag overgaan.

In de Gedragscode DJI vind je de gedragscode voor medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen, zoals bewakers en andere medewerkers.

De Circulaire voorwerpen van ingeslotenen legt regels vast voor het opslaan en bewaren van voorwerpen van personen in detentie. Er staat in hoe persoonlijke voorwerpen moeten worden gelabeld door bij binnenkomst en wat er gebeurd met voorwerpen die achterblijven als iemand de inrichting verlaat.

De Circulaire vrachtvervoer en aansprakelijkheid bij schade regelt de aansprakelijkheid bij het vervoer van goederen van ingeslotenen.

Overig

Het Procesreglement rechtspraak van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Hierin kun je vinden wat de regels zijn omtrent zittingen in een beroepsprocedure bij klachten. Er staat onder andere in aan welke eisen een beroepschrift moet voldoen.

De Geweldsinstructie penitentiaire inrichtingen is de wettelijke grondslag voor het gebruiken van geweld in penitentiaire inrichtingen en geeft hieromtrent ook de regels voor. 

De Vervoersinstructie Dienst Vervoer en Ondersteuning geeft de procedure aan omtrent het vervoer van ingeslotenen.