Belangrijke thema’s

Belangrijke thema’s

Ingeslotenen in vreemdelingendetentie hebben het recht om te klagen indien zij ergens nadeel van ondervinden of beperkt worden in hun rechten. De regelgeving en procedure waarop dit recht gebaseerd is komt voort uit het klachtrecht van strafrechtelijk gedetineerden. Zie deze pagina voor meer informatie over het klachtrecht en de verschillende procedures.

Ingeslotenen kunnen onder bepaalde voorwaarden een klacht indienen over een incident dat betrekking heeft tot of gebeurd is in (vreemdelingen)detentie. De belangrijkste voorwaarde is dat het incident een ‘beslissing van de directeur’ is, dit staat in artikel 60 lid 1 Penitentiaire beginselenwet (Pbw). Deze voorwaarde sluit klachten uit die gaan over ‘bejegening’, of te wel de behandeling van een ingeslotene door mede-ingeslotenen of het personeel van het detentiecentrum. Ook klachten tegen algemeen beleid in het detentiecentrum zijn uitgesloten.

Klachten kunnen worden ingediend bij de Commissie van Toezicht (CvT). Dit moet altijd binnen zeven dagen nadat het incident heeft plaatsgevonden. Nadat de CvT uitspraak heeft gedaan staat er beroep open bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Het beroep moet binnen zeven dagen na uitspraak van de CvT worden ingediend.

Sinds 2017 helpt het Meldpunt ingesloten vreemdelingen met de klachtenprocedure. Wij schrijven de klachten namens hen, dienen deze in bij de juiste instantie en treden op als vertegenwoordiger tijdens zittingen. Tussen 2017 en 2019 hebben wij bijna 340 klachten ingediend namens ingesloten vreemdelingen. Het is ons opgevallen dat de klachten veelal betrekking hebben op dezelfde soort onderwerpen. We hebben daarom een overzicht opgesteld waarin alle relevante informatie, wetten en jurisprudentie te vinden zijn met betrekking tot de meest voorkomende klaagthema’s:

Als u vragen heeft over een onderwerp of een voorbeeldklacht wilt ontvangen, neem dan gerust contact op met het Meldpunt!