Ontstaan organisatie

Ontstaan organisatie

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie is in 2010 ontstaan als een initiatief van Stichting LOS, het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt. Stichting LOS zet zich in voor de (collectieve) belangen van mensen zonder verblijfsvergunning in Nederland. Daarbij baseert Stichting LOS zich op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens*. Dit artikel luidt als volgt: ‘Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.’ In het kader van deze universele rechten treedt Stichting LOS op als pleitbezorger voor de naleving van de basisrechten van deze ongedocumenteerden richting overheid, politiek en de Nederlandse samenleving als geheel. Daarnaast ondersteunt Stichting LOS beroepsbeoefenaren en organisaties die opvang, ondersteuning en begeleiding bieden aan mensen zonder verblijfsvergunning.

Om dit te realiseren richt Stichting LOS zich op het verzamelen, vergroten en verspreiden van kennis over de rechten van ongedocumenteerden en hun feitelijke positie in onze samenleving. Daarmee treedt zij actief op richting overheid en media in het kader van beleidsbeïnvloeding en beeldvorming rond ongedocumenteerden. Bovendien adviseert Stichting LOS beroepsbeoefenaren en organisaties die zich bezighouden met de feitelijke hulpverlening aan deze migranten. Ook spant zij zich actief in voor het bevorderen van de samenwerking tussen deze partijen en het creëren van een sterk netwerk dat bijdraagt aan de verbetering van de positie van ongedocumenteerden in Nederland.

*Leer meer over jouw basisrechten als ongedocumenteerde op: www.basicrights.nl