Jurisprudentie klachtafhandeling

Jurisprudentie klachtafhandeling

6 mei 2016, RSJ 16/0278/TA

Klager heeft vanuit het detentiecentrum een klacht ingediend omdat aan hem gerichte post niet, niet tijdig of zonder zijn toestemming geopend aan hem zijn uitgereikt. Deze post bevatte privacygevoelige informatie. De klager heeft hierop excuusbrieven van de inrichting ontvangen. Vervolgens is zijn post wederom niet, niet tijdig of zonder zijn toestemming geopend aan hem uitgereikt. Gezien het feit dat een correcte en tijdige postverwerking en -uitreiking van groot belang is, ziet de beroepscommissie aanleiding voor het toekennen van een tegemoetkoming van € 75,- aan de klager .