Klachtprocedures

Klachtprocedures

Op deze pagina vind u informatie over de klachtprocedures bij reguliere en medische klachten. Ook vindt u links naar voorbeeldformulieren voor het indienen van een klacht.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van een klacht voor iemand in vreemdelingenbewaring, dan kunt u ons bellen op 010-7470156. Vanuit detentie kunt u ons bereiken op ons gratis nummer 0800-3388776. 

Klacht van buiten detentie – bezoekers

Als u zelf niet gedetineerd bent in vreemdelingenbewaring, maar wel een klacht heeft over de Dienst Justitiële Inrichtingen (bijvoorbeeld als bezoeker), kunt u een klacht indienen via dit online klachtenformulier. U kunt uw klacht ook indienen per post. Stuur dan een brief (met uw handtekening en contactgegevens) naar:

Klachtenloket DJI, Postbus 90829, 2509 LV Den Haag.

Informatie over het verloop van deze klachten en de beroepsprocedures kunt u hier vinden.

Klacht vanuit detentie

Als men een klacht wil indienen binnen de vreemdelingenbewaring zijn daar verschillende procedures voor. De reguliere weg is via een schriftelijk beklag aan de Commissie van Toezicht. Deze klachtregeling staat echter alleen open voor door of namens de directeur genomen maatregelen, straffen of het onthouden van regimaire rechten. Ook het  weigeren van het nemen van een beslissing door de directeur valt onder dit klachtrecht.  Dit betekent wel dat klachten over het regime zelf van de klachtenprocedures zijn uitgesloten. Hiervoor staat alleen de weg naar de Ombudsman open. Voor medische klachten is een andere procedure van toepassing. Alleen gedetineerden mogen klagen. Het is dus niet mogelijk om namens een ander of na het verlaten van het detentiecentrum een klacht in te dienen.

Reguliere klachtprocedure

Voor klachten over beslissingen die genomen zijn door of namens de directeur, kunt u beklag doen bij de commissie van toezicht via een beklagformulier. Dit formulier is beschikbaar binnen het detentiecentrum. In het beklag moet zo nauwkeurig mogelijk worden vermeld over welke beslissing wordt klaagt, met daarin de redenen voor de klacht. Dit beklag moet uiterlijk op de zevende dag na de beslissing waarover geklaagd wordt worden ingediend (14 dagen bij grensdetentie). Als de klacht niet op tijd is ingediend, of deze onvoldoende duidelijk is, wordt deze niet in behandeling genomen. Als de klager de Nederlandse taal onvoldoende beheerst kan hij deze in een andere taal indienen. De klacht kan in een gesloten envelop worden gedeponeerd in een speciale brievenbus op de afdeling in het detentiecentrum.

Hier vindt u een format voor een klacht bij de Commissie van Toezicht.

Als uw klacht niet in behandeling is genomen kunt u hier tegen in beroep gaan met dit formulier.

De behandelingstermijn voor een reguliere klacht is 4 weken.

Schorsen van de beslissing

U kunt de directeur verzoeken om de beslissing waarover u klaagt tijdelijk te schorsen. Dit doet u via een schorsingsverzoek aan de directeur. Dit kan bijvoorbeeld als men wil verzoeken een opgelegde strafmaatregel (zoals plaatsing in isolatie) te stoppen tot er een beslissing is genomen op uw klacht. U kunt dit formulier direct indienen bij de directeur, of via een bewaker of een afdelingshoofd.

Hier vindt u een format voor een schorsingsverzoek.

Beroep tegen een beslissing

Als uw klacht niet in behandeling is genomen of u het niet eens bent met de beslissing op uw klacht, kunt u daartegen beroep instellen door middel van een schriftelijk bezwaarschrift. U moet hierin aangeven wat de reden is waarom u bezwaar maakt. Het bezwaar moet binnen 7 dagen na het ontvangen van de beslissing worden ingediend bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).

Hier vindt u een format voor een beroepsschrift aan de RSJ.

U kunt dit opsturen naar:

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
Postbus 30137
2500 GC DEN HAAG

De behandelingstermijn voor beroep bij de RSJ is 6 weken.

Medische klachtprocedure

Als u een klacht heeft over het handelen (of nalaten) van een arts of verpleegkundige in het detentiecentrum kunt u hier een klacht over indienen. Ook over de organisatie van de medische zorg kunt u een klacht indienen. U moet dan eerst een bemiddelingsverzoek doen aan het hoofd van de medische dienst van het detentiecentrum. Hiermee maakt u bezwaar tegen het medisch handelen en vraagt u het hoofd van de medische dienst te bemiddelen in uw klacht. De klacht moet binnen 14 dagen na de dag van het medisch handelen waar u tegen klaagt, worden ingediend. U kunt uw bemiddelingsverzoek afgeven aan het hoofd zorg binnen de inrichting.

Hier vindt u een format voor een klacht over medisch handelen (bemiddelingsverzoek).

Beroep tegen een beslissing

Als de bemiddeling niet naar wens verlopen is en de klacht niet is opgelost, stuurt het hoofd van de medische dienst klachten die gaan over de organisatie van de zorg door naar de Commissie van Toezicht. Klachten die over het medisch handelen van een arts gaan, worden doorgestuurd naar de Medisch Adviseur van het Ministerie van Justitie. Zij doen na het horen van alle partijen uitspraak over de klacht.

Indien u het niet eens bent met de uitkomst (lees: de uitspraak), dan kan binnen 7 dagen na ontvangst van de uitspraak van ofwel de Medisch Adviseur of de Commissie van Toezicht, beroep worden ingediend bij de beroepscommissie (RSJ):

Hier vindt u een format voor beroep tegen een beslissing over uw medische klacht.

U kunt dit opsturen naar:

De Raad voor strafrechtstoepassing
en Jeugdbescherming
T.a.v.: De beroepscommissie
Postbus 30137
2500 GC Den Haag

Klacht over DT&V

Heeft u een klacht over de DT&V of over een medewerker van de DT&V? U kunt een klacht indienen die betrekking heeft op een incident dat korter dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden. Dit kunt u doen via de website www.dtenv.nl of schriftelijk.
U kunt uw brief sturen naar:
Dienst Terugkeer en Vertrek
T.a.v. ILC
Postbus 41
2280 AA Rijswijk

Het indienen van een klacht op een andere wijze is niet mogelijk. Het indienen van een klacht heeft geen invloed op uw verblijfsrechtelijke positie.