Nieuwsbrief april 2011

Nieuwsbrief April 2011

Nieuwsbrief 2-1, april 2011

 

Meldpunt Vreemdelingendetentie verzamelt klachten over de omstandigheden   in vreemdelingendetentie.
Het doel is om zo meer zicht te krijgen op de detentie-omstandigheden en dit terug te koppelen naar de politiek en media. Daarnaast bieden we hulp bij de opvolging van klachten. 

Heeft u een klacht? Bel dan naar 030-2990222, vanuit detentie kunt u gratis bellen naar 0800-3388776of vul het klachten formulier in op onze website

 

 1. Elf klachten over geweld bij overplaatsing
  Meldpunt Vreemdelingendetentie
 2. Paas wakes en een persoonlijk levensverhaal
  In het nieuws
 3. Kritiek van Mensenrechten Commisaris en IST jaarbericht 2010

Publicaties

 1. Geen alleenstaande illegale kinderen meer in jeugdinrichtingen
  In de politiek

5.Veroordeling gebruik handboeien en geen kinderen in AC Schiphol
Rechtspraak

 

1. Elf klachten over geweld bij overplaatsing

Geweld bij overplaatsing of uitzetting vormt de afgelopen maanden onderwerp van veel klachten. In totaal kwamen hier 11 klachten over binnen.

Zo kwam er een klacht binnen van een man uit detentiecentrum Zeist die met zoveel geweld in een isoleercel geplaatst werd dat hij daarbij zijn vinger brak en er drie tanden werden losgeslagen. Omdat in detentie alleen basiszorg wordt geboden konden zijn tanden niet worden hersteld of vervangen. Het enige wat de medische dienst kon bieden was zijn tanden te trekken. Dit weigerde de man. Hij koos voor herstel van zijn gebit zodra hij weer vrij is. Met als gevolg dat hij nu, twee maanden later, nog steeds met drie loszittende en pijnlijke tanden in detentie rond loopt. Er loopt nog een klacht bij de Commissie van Toezicht.

 

 1. Paas wakes en een persoonlijk levensverhaal
  In het nieuws

Ze maken mooi wat lelijk is

Annemarie Busser van Amnesty International en Ineke Palm, voorzitter SP Rotterdam, spraken tijdens de 72e wake bij detentiecentrum Zestienhoven hun afkeer uit tegen het opsluiten van onschuldige mensen.

 

In de vastentijd wordt er een speciale serie wakes georganiseerd bij het cellencomplex Schiphol-Oost. Door middel van de wakes geven de kerken en organisaties een teken van solidariteit aan de grensgevangenen en uiten zij daarmee hun kritiek op de vreemdelingendetentie.

Wilt u zelf ook deelnemen aan de wakes?

 

Uitgeprocedeerd

Het persoonlijk verhaal van Abu, die op het punt stond te gaan studeren aan het HBO toen hij vast gezet werd in vreemdelingendetentie. Lees zijn persoonlijke verhaal en ervaringen uit detentie

 

 

 1. Kritiek van Mensenrechten Commisaris en IST jaarbericht 2010

Publicaties

 

Thomas Hammarberg, de Europese commissaris voor mensenrechten uit op zijn blog zijn  zorgen over de negatieve psychische effecten van detentie op minderjarigen.
“Het beëindigen van detentie voor minderjarige vreemdelingen zou gezien moeten worden als de eerste belangrijke stap in de minimalisering van detentie van alle vreemdelingen.”

Inspectiejaarbericht 2010

De detentiecentra Zaandam, Zeist en Schiphol werden in 2010 door de inspectie onderzocht. In het jaarverslag komt zij nogmaals terug op een aantal van de punten die hieruit naar voren kwamen.
Hoewel er verbeteringen zijn waar te nemen oordeelt de inspectie dat het bestuursrechtelijke karakter nog onvoldoende tot uitdrukking komt. Mede omdat vreemdelingenbewaring soms lang duurt leidt het gebrek aan zinvolle dagbesteding tot spanningen en volgens sommigen ook tot gezondheidsklachten. Daarnaast hekelt de inspectie het standaard gebruik van de meerpersoonscellen.
De winkelprijzen in de detentiecentra liggen voor zowel versproducten als kruideniersproducten gemiddeld 1 euro hoger dan in de andere gevangenissen. Terwijl de prijzen in deze overige gevangenissen ook al 30%-50% hoger liggen dan in een gewone supermarkt.

 

 

 1. Geen alleenstaande illegale kinderen meer in de jeugdinrichting
  In de politiek

 

Alleenstaande illegale vreemdelingen onder de 18 jaar zullen niet meer in detentie terecht komen, zo schrijft minister Leers voor Immigratie en Asiel in een brief aan de Tweede Kamer (10 maart 2011). In plaats daarvan komen zij onder voogdij en zullen ze voorlopig worden opgevangen door het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers). Daar staan zij onder intensief toezicht. Later dit jaar wordt bekeken of er nog andere alternatieven voor vreemdelingenbewaring zijn.

Alleen als uitzondering komen alleenstaande minderjarige vreemdelingen nog in een jeugdinrichting. Detentie van alleenstaande minderjarigen mag alleen plaatsvinden als de overheid zwaarwegende belangen heeft om de beschikbaarheid van de vreemdeling te garanderen.

Detentiecentrum Alphen a/d Rijn vanaf september weer in gebruik

Er is begonnen met de herstelwerkzaamheden aan detentiecentrum Alphen a/d Rijn. Het is de bedoeling om in september 2011 ten minste 50% van het centrum weer beschikbaar te hebben. Wie aansprakelijk is voor de gebreken en de kosten van herstel, staat nog niet vast. Kosten herstel bedragen 15mln, totale bouwkosten waren 70 mln.

 

 1. Veroordeling gebruik handboeien en geen kinderen in AC Schiphol

Rechtspraak

 

Handboeien mag niet wegens onvoldoende motivatie

Bij het meldpunt komen vaak klachten binnen over het gebruik van handboeien bij vervoer naar bijvoorbeeld het ziekenhuis of de rechtbank. Dit wordt als vernederend en criminaliserend ervaren. De zwaarte van de maatregel wordt in onderstaand arrest erkend, met zelfs vrijlating tot gevolg.

De rechtbank in Amsterdam oordeelde dat er altijd goed kenbaar gemaakt moet zijn welke feiten en omstandigheden het gebruik van handboeien vereisen. Het ging in dit geval over de overbrenging naar vreemdelingendetentie.
De rechtbank oordeelde dat de feiten en omstandigheden in het proces-verbaal van overbrenging en ophouding niet voldoende kenbaar gemaakt zijn en de verweerder dus niet voldoende heeft gemotiveerd waarom er bij de eiser handboeien zijn aangelegd, in strijd met art. 22 lid 1 en art. 23 van de Ambtsinstructie. Het niet naleven van de Ambtsinstructie maakt gelet op art. 94 lid 4 Vw de oplegging van de maatregel onrechtmatig, omdat de met de inbewaringstelling gemoeide belangen niet in redelijke verhouding staan tot de ernst van het gebrek en de daarmee geschonden belangen zo oordeelde de rechtbank. Hiermee is de toepassing van de vrijheidsontnemende maatregel van meet af aan onrechtmatig geweest. Er wordt een schadevergoeding van €930,- toegekend. Beroep gegrond.

Rechtbank Amsterdam, 11/2616, 15 januari 2011

 

Geen kinderen in AC Schiphol wegens ongeschikte omstandigheden

De rechtbank in Haarlem oordeelt, in navolging van de uitspraak van 28 maart 2011 van deze rechtbank, dat oplegging van de vrijheidsontnemende maatregel aan kinderen in het Aanmeldcentrum op Schiphol in strijd is met artikel 5 EVRM en derhalve onrechtmatig. De plaats en de verblijfsomstandigheden voldoen niet aan de eisen die aan een verblijf voor minderjarige vreemdelingen worden gesteld, zoals de rechtbank, nevenzittingsplaats Amsterdam, 13 oktober oordeelde voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het Aanmeldcentrum Schiphol verblijven de kinderen gedurende de gehele dag in één ruimte met continu geluid, zonder reële mogelijkheid tot afzondering en met een penitentiair karakter.

 

Niet valt in te zien dat over de door deze rechtbank geconstateerde omstandigheden voor minderjarigen anders zouden moeten worden beoordeeld indien het minderjarigen met ouder(s) betreft. Dit klemt temeer nu minderjarigen die door ouders worden begeleid niet zelden jonger zullen zijn dan een alleenstaande minderjarige vreemdeling.

 

De oplegging van de vrijheidsontnemende maatregel ten aanzien van zowel de minderjarige kinderen als van hun moeder is in strijd met artikel 5 EVRM en was van meet af aan onrechtmatig.

Rechtbank Haarlem, AWB 11/8836 1 april 2011

(zie ook Rb Haarlem, 11/1231, 11/1233, 11/1269, 11/1271, 28 maart 2011)