Beantwoording Kamervragen coronamaatregelen en vreemdelingendetentie

Beantwoording Kamervragen coronamaatregelen en vreemdelingendetentie

De Partij van de Arbeid heeft op 20 maart Kamervragen gesteld over de gevolgen van de corona maatregelen voor de asielketen en vreemdelingendetentie. Er zijn 6 vragen over vreemdelingendetentie gesteld (vraag 14 t/m 19). De Minister van Volksgezondheid, heeft ook namens de staatssecretaris van Justitie, de vragen van de PvdA beantwoord op 31 maart.

De minister schrijft bekend te zijn met de oproep van het Meldpunt Vreemdelingendetentie tot onmiddellijke vrijlating van alle mensen uit vreemdelingendetentie. Echter wordt de mening niet gedeeld dat er door de huidige situatie geen juridische basis is om mensen nog vast te houden in vreemdelingendetentie. Volgens het kabinet moet dit individueel bepaald worden; ‘In sommige gevallen is het redelijk en proportioneel om de bewaring nog te laten voortduren.’ Dit geldt met name voor gevallen waarin het identiteitsonderzoek nog loopt. Ook zou in sommige gevallen vrijlating niet in overeenstemming zijn met het maatschappelijk belang, bijvoorbeeld bij Vreemdelingen in het Strafrecht (deze personen verblijven niet in Detentiecentrum Rotterdam).

Vervolgens is de vraag gesteld hoe het risico op verspreiding van het coronavirus vergroot wordt door mensen vast te houden in vreemdelingendetentie. Volgens de Minister is hier geen sprake van omdat de DJI maatregelen heeft getroffen om dit te voorkomen. Ook zou er goede monitoring van de gezondheid zijn en toegang tot medische voorzieningen. Tot slot zou de politie en de DT&V bij elk geval een afweging maken of er een alternatief voor vreemdelingendetentie bestaat. Hierbij geldt dat vreemdelingen wel bereid moeten zijn om mee te werken aan het toezicht.

Op de genoemde punten is het Meldpunt het niet eens met de Minister. Zoals ook al aangegeven in onze brief oproep tot vrijlating aan de Tweede Kamer kan er op dit moment niet gesproken worden van een ‘zicht op uitzetting’. Hoewel deze maatregelen van tijdelijke aard zijn, is het vooralsnog onduidelijk hoe lang deze zullen duren. Het is disproportioneel zwaar voor ingesloten vreemdelingen om in een gesloten cel af te moeten wachten in deze onzekerheid.

Daarnaast heeft het Meldpunt de maatregelen in het kader van het tegengaan van verspreiding van het coronavirus binnen vreemdelingendetentie in twijfel getrokken. Er kunnen dan ook vraagtekens geplaatst worden bij de monitoring binnen vreemdelingendetentie. Te meer omdat veel medisch personeel vanuit huis werkt. Ook is gebleken dat er langere tijd geen zeep en warm water beschikbaar was voor ingesloten vreemdelingen. Het op deze manier vasthouden en behandelen van ingeslotenen is bovendien gevaarlijk voor de volksgezondheid.

Tot slot, valt in de beantwoording van de vragen ook te lezen dat er geen gezinnen met minderjarigen meer vastzitten in vreemdelingendetentie.