Nieuwsbrief Commissie van Toezicht m.b.t. coronamaatregelen

Nieuwsbrief Commissie van Toezicht m.b.t. coronamaatregelen

De Klankbordgroep van de Commissies van Toezicht justitiële inrichtingen heeft een advies uitgebracht aan de voorzitters en leden van de Commissies van Toezicht (CvT).

Dit advies heeft te maken met de uitzonderingstoestand die is ontstaan door de corona crisis. Deze maatregelen hebben invloed op het werk van de CvT en daarmee ook op de rechtspositie van de gedetineerden. Het advies heeft betrekking op de enkele hoofdtaken van de Commissie van Toezicht:

  • Toezicht op de tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming: de Klankbordgroep adviseert dat de vestigingsdirecteur en de (vice)voorzitter van de Commissie van Toezicht minimaal 1x per week een overleg houden waarin zij de gang van zaken in de inrichting bespreken.
  • Kennisnemen van grieven: normaal gesproken bezoekt een maandcommissaris de gedetineerden voor een bespreking van hun grieven. De Klankbordgroep adviseert momenteel geen fysieke bezoeken van de maandcommissaris aan de gedetineerden uit te voeren.
  • Behandeling van klaagschriften: normaal gesproken gebeurt behandeling van beklag door de beklagcommissie uit of namens de CvT, waarbij de zitting in de inrichting plaatsvindt. De Klankbordgroep adviseert voorlopig een fysieke zittingen in de inrichting te laten houden. Voor zaken die niet kunnen worden uitgesteld kunnen zittingen worden georganiseerd met behulp van digitale middelen. De vicevoorzitter en de vestigingsdirecteur van het detentiecentrum overleggen met behulp van enkele uitgangspunten over welke zaken uitgesteld kunnen worden en welke niet.