Vragen begroting Ministerie van Jusitie en Veiligheid

Vragen begroting Ministerie van Jusitie en Veiligheid

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft schriftelijk antwoord gegeven op verschillende vragen naar aanleiding van hun begroting. Een aantal punten zijn van toepassing op vreemdelingenbewaring; hieronder benoemen wij de meest opvallende.

Aantallen in vreemdelingenbewaring (vragen 396 t/m 398, 480 en 481)

Van januari t/m september 2020 zijn ongeveer 1.690 vreemdelingen in bewaring gesteld. 62 procent hiervan heeft het land aantoonbaar verlaten. Als gevolg van de coronacrisis is dit meer dan 10 procent minder dan voorgaande jaren.

Van januari t/m september 2020 bevonden zich 170 personen in grensdetentie. Hiervan hebben 130 personen grensdetentie verlaten. Dit kan betekenen dat zij zijn uitgezet, overgeplaatst of vrijgelaten. De gemiddelde detentieduur is 3 weken.

In diezelfde periode verbleven ongeveer 30 gezinnen, en minder dan 10 minderjarigen in een Gesloten Gezinsvoorziening (GGV). De gemiddelde detentieduur voor gezinnen is 8 dagen, en voor minderjarigen 6 dagen. Vanuit gezinslocaties zijn er 65 personen, behorend tot een gezin, vertrokken naar het land van herkomst.

In 2019 zaten 160 personen in vreemdelingenbewaring die al minstens één keer daarvoor in vreemdelingenbewaring hebben verbleven. Het meldpunt heeft ook contact met een aantal ingeslotenen die in herhaalde detentie zitten. Zij zitten vaak  gevangen in een voortdurende cyclus van eindeloze opsluiting aan de ene kant en onzekere illegaal verblijf aan de andere kant. Zie voor meer hierover het rapport van Ruben Timmerman over herhaalde detentie.

Geweldsincidenten (vragen 406 en 407)

Van januari t/m augustus 2020 hebben zich rond de 60 geweldsincidenten voorgedaan in de vreemdelingencentra (gemiddeld 6,6 per maand). De gemiddelde bezetting in deze tijdsspanne was 320. Vorig jaar vonden in totaal zo’n 110 geweldsincidenten plaats (gemiddeld 9,2 per maand), de bezettingsgraad was toen gemiddeld 420.

In 2019 vond 55 procent van het fysieke geweld plaats tussen ingeslotenen onderling. De overige 45 procent van de incidenten was gericht op het personeel. In 2020 gaat dit om 67 procent tussen ingeslotenen onderling en 33 procent tegen personeel. In bijna alle gevallen werden ingeslotenen na een geweldsincident in afzondering geplaatst. Hiervan werd ongeveer 30 procent op eigen cel geïsoleerd.

Marokkaanse ingeslotenen (vraag 395)

Een aanzienlijk aantal van onze bellers heeft een Marokkaanse achtergrond. Dit is ook terug te zien in de cijfers. Zo zijn vorig jaar, in 2019, ongeveer 250 Marokkanen gedwongen uitgezet, waarvan 210 vanuit vreemdelingenbewaring. Hiervan zijn 30 personen uitgezet naar Marokko zelf, de grootste groep op basis van een Dublin claim. Van 220 Marokkanen is de bewaring opgeheven.

In 2020 zijn ongeveer 90 Marokkanen gedwongen uitgezet, waarvan 70 vanuit vreemdelingenbewaring. Van deze 90 personen zijn er slechts 10 gedwongen teruggekeerd naar Marokko, de rest is dus waarschijnlijk op Dublingrond uitgezet naar een ander Europees land. Ongeveer 200 bewaringen zijn opgeheven.

In de antwoorden die schriftelijk zijn gegeven komt meerdere keren naar voren dat veel beperkingen zich voordoen ten gevolge van de corona crisis, waardoor in 2020 minder vreemdelingen Nederland konden verlaten. Gesteld wordt dat de bewaring elke keer weer beoordeeld wordt op het belang van de opsluiting en dat dit tijdens de corona crisis vaak betekende dat ingeslotenen in vrijheid gesteld werden. Ook wordt corona aangegrepen als een crisis die het verbeteren van relaties met landen waarnaar teruggekeerd dient te worden overschaduwd.