Gevolgen van de inwerkingtreding van de ‘Veegwet’ voor het beklagrecht

Gevolgen van de inwerkingtreding van de ‘Veegwet’ voor het beklagrecht

Per 1 januari 2021 is de zogenaamde ‘Veegwet’ in werking getreden. Deze wet verandert enkele zaken voor het beklagrecht van ingeslotenen. De belangrijkste verandering is dat de bevoegdheden en verantwoordelijkheden verschuiven van de directeur van de inrichting naar de Minister voor Rechtsbescherming. Binnen de Commissie van Toezicht van DV&O is  een beklagcommissie ingesteld, waarbij ingeslotenen rechtstreeks in beklag kunnen gaan over de omstandigheden waarin zij vervoerd zijn. Deze beklagmogelijkheid is wel beperkt. Er kan alleen beklag worden ingesteld tegen het onderzoek aan lichaam en kleding, de toepassing van geweld en geweldsmiddelen en het gebruik van vrijheidsbeperkende middelen. Daarnaast zorgt de inwerkingtreding van de Veegwet voor een verduidelijking  van de bestaande mogelijkheden ten aanzien van het medische klachtrecht en voor de invoering van een mogelijkheid tot geformaliseerde bemiddeling. Het Meldpunt gaat goed in de gaten houden  hoe deze veranderingen van het beklagrecht er voor de ingeslotenen in de praktijk uit zullen gaan zien.