Toename Beheerslast Detentiecentrum Rotterdam

Toename Beheerslast Detentiecentrum Rotterdam

Er is een rapport gepubliceerd over de beheerslast bij incidenten in het Detentiecentrum Rotterdam. Dit rapport gaat over een onderzoek dat tussen 2015-2019 is uitgevoerd door Universiteit Twente in opdracht van het WODC.
Uit het rapport komt naar voren de het Detentiecentrum zich meer heeft moeten inspannen om de incidenten binnen het detentiecentrum te beheersen. Hiermee wordt bedoeld dat ingeslotenen volgens de bewaking vaker aanstootgevend gedrag vertonen. Met aanstootgevend gedrag wordt volgens het personeel ook het weigeren van een cel (of celgenoot) bedoeld. Ook zouden er meer orde- en strafmaatregelen opgelegd zijn en worden ingeslotenen vaker overgeplaatst naar de beheersafdeling.

Volgens het rapport is er een duidelijk toegenomen beheerslast, maar zijn de oorzaken lastig aan te tonen. Toch komt het rapport met enkele mogelijke verklaringen. In interviews geven bewakers aan dat ongedocumenteerden uit Noord-Afrika vaak agressiever binnenkomen in vreemdelingenbewaring. Het onderzoek laat inderdaad zien dat er vaker ongedocumenteerden uit Marokko en Algerije (en ook Albanië) afkomstig waren, maar er is niet onderzocht of zij daadwerkelijk agressiever binnenkwamen. Daarnaast is de gemiddelde leeftijd van ingeslotenen gedaald, wat ook als verklaring voor de toegenomen beheerslast kan worden gezien. Maar ook de gemiddelde leeftijd van bewakers is gedaald. Ze hebben minder ervaring en zijn meer gefocust op het uitoefenen van controle dan het behouden van harmonie. Dit is wat het Meldpunt Vreemdelingendetentie ook terugziet, door de toename van isoleercelplaatsingen. Dit hebben wij ook in een rapport beschreven. Hierdoor kan een andere dynamiek zijn ontstaan die de beheerslast liet toenemen.

Een combinatie van beide ontwikkelingen zou kunnen hebben bijgedragen aan de toename in orde- en strafmaatregelen. In dit onderzoek is echter niet gekeken naar deze mogelijke verklaring. In de literatuur wordt daarentegen wel onderstreept dat de dynamiek tussen het personeel en de vreemdelingen, een factor kan zijn voor grensoverschrijdend gedrag.

Tijdens het onderzoek werden interviews gehouden met de bewaking en directie. Hierbij is niet gekeken naar het perspectief van de ingeslotenen. De mogelijke verklaringen voor de toename in beheerslast zijn niet wetenschappelijk getoetst. Vervolgonderzoek is dus nodig om de beheerslast beter in kaart te brengen. Concluderend zou dus gezegd kunnen worden dat het beeld van de toegenomen beheerslast duidelijk, echter is het lastig om de oorzaken hiervan aan te tonen.